REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZOWANEGO POD HASŁEM

METAXA Unexpected Conversations”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem„) określa zakres, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: "METAXA Unexpected Conversations”  (zwanego dalej: „Konkursem”), w tym także prawa i obowiązki Organizatora, Koordynatora oraz Uczestników i Laureatów Konkursu.
 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród w Konkursie jest Remy Cointreau Europe & MEA AG spółka prawa szwajcarskiego z siedziba w Genewie (Szwajcaria) przy Route de Pré-Bois 20, 1215 Meyrin, Genewa, Szwajcaria, nr VAT: CHE-247.193.605 MWST (zwana dalej: ,,Organizatorem” lub „Fundatorem”).
 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przebieg i koordynacje Konkursu jest spółka RAAF Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, NIP: 5213961737, KRS: 0000962788 (zwany dalej: „Koordynatorem”).
 1. Podmiotem odpowiedzialnym za konfekcjonowanie oraz przekazanie Nagród na zlecenie Organizatora jest DCN Direct Sp. z o.o., ul. Goworowska 6B, 03-353 Warszawa (zwany dalej: ,,Przekazującym Nagrodę”).
 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie dla osób pełnoletnich oraz posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.facebook.com na profilu marki METAXA (dalej: „Strona konkursowa”)
 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, jak również nie jest żadna inna forma gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2049) i nie podlega regulacjom wynikającym z tej ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych.
 1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 oraz art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) (dalej: ,,Kodeks cywilny”).
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119). Konkurs organizowany jest w celach wizerunkowych Organizatora oraz w celu nagrodzenia osób, które najlepiej wykonały zadanie konkursowe, o którym mowa w §3 ust. 2 lit. b poniżej (dalej: ,,Zadanie konkursowe” lub „Pytanie konkursowe”).
 1. Informacje na temat Konkursu zostaną udostępniane w na stronie www.facebook.com na profilu marki METAXA.
 1. Konkurs będzie organizowany zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§2. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które są:
  • pełnoletnie tj. ukończyły 18 lat,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
  • poprawnie wykonają Zadanie Konkursowe i dokonają prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, zwanymi dalej: ,,Uczestnikami”, a każdy z osobna ,,Uczestnikiem”.
 1. Uczestnik w ramach Konkursu może działać wyłącznie osobiście, przy zachowaniu zasad opisanych w Regulaminie.
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszelkie postanowienia w nim opisane i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (tj. zatrudnieni na umowę o prace bez względu na czas trwania takiej umowy o prace, pracownicy tymczasowi), współpracownicy (m.in. wykonujący czynności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy, umowy barterowej) oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Koordynatora, jak również członkowie ich rodzin (za których uważa się wstępnych, zstępnych do 3 linii, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia).
 2. Konkurs trwa od dnia 01.12.2023 roku do dnia 14.12.2023 roku do godz. 23:59 (dalej: ,,Czas trwania Konkursu”).

§3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na Stronie konkursowej w dniu 01.12.2023 r. w poście konkursowym na Stronie Konkursu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przez Uczestników, oprócz warunków opisanych w § 2 ust. 2 powyżej jest:                                                                                                         
 • wejście Stronię konkursowej i kliknięcie na aktywny baner informujący o Konkursie zamieszczony w poście,
 • odpowiedzenie na Pytanie konkursowe o treści: “Jakie są Twoje ulubione zaskakujące połączenia smaków w koktajlu?“,
 • wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.
 1. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika polega na:   
 • udzieleniu odpowiedzi na Pytanie konkursowe,
 • wpisaniu przez Uczestnika jego imienia, adresu e-mail oraz numeru telefonu,
 • zaakceptowania regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a,
 • wyrażenia zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a.

Po wypełnieniu wszystkich pól Formularza Zgłoszeniowego, Uczestnik, aby je wysłać powinien kliknąć przycisk ,,Prześlij”. Tylko po kliknięciu przycisku ,,Prześlij” Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika zostanie zarejestrowany i weźmie udział w Konkursie.

 1. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy samodzielnie, we własnym imieniu, przy wykorzystaniu własnych danych kontaktowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń Zadań konkursowych przy użyciu danych osób trzecich, nawet za ich wyraźna lub dorozumianą zgoda.
 2. Z zastrzeżeniem zdań następnych, każdy z Uczestników może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, tj. może zgłosić więcej niż jedno Zadanie konkursowe.
 3. Każde Zadanie Konkursowe:                                                                                              
  • nie może zawierać treści obraźliwych, powszechnie uważanych za obelżywe, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób, w tym także treści pornograficznych,                                                                                                                   
  • nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym także praw autorskich i dóbr osobistych innych osób,
  • nie może nawoływać do aktów nienawiści, nie może propagować treści ksenofobicznych, homofobicznych, rasistowskich, jak również nie może propagować komunizmu, nazizmu, zbrodni wojennych, zbrodni wobec ludzkości,
  • nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa, terroryzmu,
  • nie może zawierać treści natury politycznej,
  • nie może promować działań, produktów i marek podmiotów, które prowadzą działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora,
  • nie może zawierać nazw i oznaczeń podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora, a także jego marek oraz produktów,
  • nie może promować spożywania produktów zawierających alkohol przez dzieci i młodzież.
 1. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym zastrzega sobie prawo do zadania od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych lub doręczenia dokumentów niezbędnych celem weryfikacji możliwości zgodnego z niniejszym Regulaminem uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych zadań po przeprowadzeniu przez Organizatora i/lub Koordynatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem jego prawa do Nagrody.

§4. Wyłonienie Laureatów

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa (dalej: ,,Komisja konkursowa”), do której zadań należy także wyłonienie Uczestników, którzy nadesłali najlepsze Zadania konkursowe i którzy uprawnieni będą do otrzymania Nagród, o których mowa w § 5 ust. 2 poniżej. Uczestnik, którego Zadanie konkursowe zostanie wybrane przez Komisje konkursową będzie zwany dalej ,,Laureatem” lub łącznie będą oni zwani ,,Laureatami”.
 1. W skład Komisji konkursowej wchodzi łącznie 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora i Koordynatora tj. 1 (jeden) ze strony Organizatora i 2 (dwóch) ze strony Koordynatora.
 2. Komisja konkursowa przy ocenianiu wykonanych Zadań konkursowych będzie brać pod uwagę:
  • pomysłowość i oryginalność odpowiedzi Uczestnika,
  • kreatywność, styl, pomysłowość i język odpowiedzi Uczestnika,
  • zgodność odpowiedzi Uczestnika z Regulaminem.

Jej decyzja ma charakter ostateczny, potwierdza prawidłowość tego wyboru to jest uznanie wybranych Zadań konkursowych za najciekawsze i najlepsze, wybór ten jest wiążący dla Uczestników oraz nie podlega reklamacji.

 1. Z posiedzenia Komisji konkursowej w trakcie którego wybrane zostaną zwycięskie Zadania konkursowe sporządzony zostanie pisemny protokół. Protokół nie będzie podany do publicznej wiadomości.
 1. Nie później niż do dnia 31.01.2024 r. Koordynator skontaktuje się z Laureatami poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail, który to wskazali oni w Formularzu Zgłoszeniowym. W wiadomości tej Koordynator poinformuje Laureata o wygranej oraz prześlę mu link do dedykowanej strony internetowej, na której to Laureat w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego linku powinien wskazać swoje dane osobowe celem przekazania mu Nagrody (wysyłki). Dane i informacje, o których przekazanie Laureat zostanie poproszony są następujące:
  • imię, nazwisko,
  • adres zamieszkania i adres do wysyłki
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 1. Nagroda zostanie wysłana do Laureata przez Przekazującego Nagrodę przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską po weryfikacji wszystkich warunków, które musi spełnić Laureat, o których mowa w regulaminie nie później niż do dnia 31 marca 2024 roku.
 1. Z zastrzeżeniem postanowień powyższych, Laureat utraci prawo do otrzymania Nagrody, gdy informacje podane przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym lub w wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej będą niezgodne z prawdą lub dane do doręczenia Nagrody będą nieaktualne albo niepełne.

§5. Nagrody

 1. Łącznie do wygrania w Konkursie są:
 • 10 (dziesięć) zestawów butelek METAXA 12 Stars wraz z ceramiczną szklanką o łącznej wartości 199 zł brutto każdy,
 • 100 (sto) zestawów butelek METAXA 12 Stars wraz z ceramiczną podstawką o łącznej wartości 156 zł brutto każdy, (zwanymi dalej łącznie ,,Nagrodami” lub każda z osobna ,,Nagroda”).
 1. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 2. Z uwagi na wartość nagród widniejące w punkcie 2 powyżej są zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku od nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 1. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, jak również wymianie na ekwiwalent pieniężny. Laureaci nie mają prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie (brak możliwości scedowania praw do Nagrody).
 1. Wizualizacje Nagród uwzględnione w materiałach informujących i promujących Konkurs mają charakter wyłącznie poglądowy.
 1. Każdy Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę, bez względu na to, ile wykonał Zadań konkursowych i zgłosił Formularzy Zgłoszeniowych.
 1. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Zadań konkursowych niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
 1. W przypadku, gdy Laureat utraci prawo do Nagrody, to Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
 1. Własność Nagrody oraz odpowiedzialność za nią przechodzi na Laureata z chwila jej odbioru przez Laureata.

§6. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu

 1. Komisja konkursowa może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym etapie jego trwania w sytuacji, gdy:                                                                                                               
 • Uczestnik działa w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z obowiązującym porządkiem prawnym,                                                                                                             
 • Uczestnik, celem uzyskania lepszego dla siebie rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominiecie wymagań konkursowych.

O wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, Organizator poinformuje go za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym.

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie na każdym etapie jego trwania poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Koordynatora na adres: konkurs@12starscollection.pl, ze wskazaniem w temacie wiadomości ,,Rezygnacja”, zawierającej informacje o składanej przez niego rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę jego prawa do otrzymania Nagrody, chyba, że wydanie Nagrody już nastąpiło.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora wynikających z Konkursu.

§7. Licencja

 1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego oświadcza, że:

a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do odpowiedzi na Pytanie konkursowe,
b. nadesłana przez niego odpowiedz na Pytanie konkursowe nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, wadami prawnymi, a także, że nie narusza ona żadnych praw, w tym praw osób trzecich (także dóbr osobistych).

 • Uczestnik zgłaszając Zadanie konkursowe i przesyłając Formularz Zgłoszeniowy udziela Organizatorowi licencji: nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na okres 5 (pięciu) lat liczonej od dnia przypadającego po dniu zakończenia Czasu trwania Konkursu (dalej: ,,Licencja”), na publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie odpowiedzi na Pytanie konkursowe na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również promocji marki Organizatora na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalania, zwielokrotniania i publikacji w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Instagram, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
 • zwielokrotniania dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp.,
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
 • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do odpowiedzi na Pytanie konkursowe w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
 • wprowadzania do obrotu, użyczania oryginału albo egzemplarzy,
 • wykorzystywania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu, w szczególności na tego rodzaju cele Organizatora,
 • wyrażania zgody na dokonywanie opracowywania odpowiedzi na Pytanie konkursowe objętego Zgłoszeniem konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań,
 • dla celów opisanych w lit. a) – e) powyżej,
 • udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie.
 1. Uczestnik oświadcza, iż w chwili udzielenia Licencji zobowiązuje się do niewykonywania względem swojej odpowiedzi na Pytanie konkursowe swoich autorskich praw osobistych, w tym także, że nie będzie realizował swojego prawa do oznaczania tej odpowiedzi swoim imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem.
 1. Nabycie przez Organizatora licencji nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku rozpowszechniania czy też upubliczniania odpowiedzi Laureata na Pytanie konkursowe. Niewykorzystanie przez Organizatora odpowiedzi Laureata na Pytanie konkursowe nie upoważnia Uczestników ani Laureatów do otrzymania od Organizatora żadnego odszkodowania.
 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora za nieprawdziwość oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również za zgłoszenie przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcie Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora odpowiedzi na Pytanie konkursowe w zakresie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

§8. Przetwarzanie danych osobowych. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: ,,RODO”).
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Remy Cointreau Europe & MEA AG spółka prawa szwajcarskiego z siedziba w Genewie (Szwajcaria) przy Route de Pré-Bois 20, 1215 Meyrin, Genewa, Szwajcaria, nr VAT: CHE-247.193.605 MWST (dalej: ,,Administrator”).
 • Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone przez Administratora następującym podmiotom:
  • RAAF Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. J. P. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizacje i koordynacje przebiegu Konkursu,
  • DCN Direct, Sp. z o.o., ul. Goworowska 6B, 03-353 jako podmiotowi odpowiedzialnemu za konfekcjonowanie i wysyłkę Nagród,
  • (dalej zwanymi łącznie ,,Podprocesorami”, a każdy z nich z osobna   ,,Podprocesorem”).
 • Wyrażenie przez Uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie.
 • Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na który to składają się:
 • prawidłowe przeprowadzenie Konkursu organizowanego pod hasłem "METAXA Unexpected Conversations” w tym wyłonienie Laureatów,
 • doręczenie Nagród Laureatom,
 • działania marketingowe i promocyjne związane z przeprowadzeniem Konkursu oraz promocja Administratora, w tym jego marki oraz produktów,
 • w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród w Konkursie,
 • w celu wykonania uprawnień Administratora o charakterze ciągłym (licencja do odpowiedzi na Pytanie konkursowe).
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest podać swoje następujące dane osobowe: informacje o tym, czy jest on pełnoletni tj. czy ukończył on 18 lat, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Laureaci Konkursu zobowiązani są podać, oprócz danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzednim także następujące dane osobowe jak adres zamieszkania.
 1. Administrator i Podprocesorzy w celu prawidłowego doręczenia Nagrody mogą przekazać niezbędne dane osobowe Laureata tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim, a w celu wykonania obowiązków podatkowych podmiotowi świadczącemu usługi księgowe. Administrator i Podprocesorzy mogą przekazać dane osobowe Uczestników także firmom zewnętrznym świadczącym usługi hostingowe.
 1. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazane przez Administratora i Podprocesorów sądom lub organom administracji publicznej, na ich wezwanie, na podstawie stosownych przepisów prawa.
 1. Powierzone przez Uczestnika dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 1. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do zadania ich:
  • sprostowania,
  • poprawiania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia,
  • złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania,
  • usunięcia,

przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w ust. 2 powyżej. Administrator w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek.

 • Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Konkursu uniemożliwi Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie oraz wydanie mu Nagrody.
 1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, ze jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
 1. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora i Podprocesorów do państw spoza Unii Europejskiej (za wyjątkiem Szwajcarii) lub do organizacji międzynarodowej.
 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora i Podprocesorów przez czas trwania Konkursu, wyboru Laureatów, realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu – w tym wysyłki Nagród oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, w celu ewentualnych celów podatkowych jeśli takie zaistnieją oraz w celu realizacji uprawnień o charakterze ciągłym (licencje), jednakże nie dłużej niż przez 6 (sześć) lat.
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub realizacji przysługujących Uczestnikowi prac dotyczących przetwarzania danych osobowych związanymi z realizacją Konkursu, Uczestnik może skontaktować się z Administratorem przesyłając mu wiadomość e-mail na następujący adres: konkurs@12starscollection.pl, ze wskazaniem w temacie wiadomości ,,Dane osobowe”.

§9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu i/lub przyznanych Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać: pocztą elektroniczną na adres e-mail Koordynatora: konkurs@12starscollection.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości: Reklamacja„ METAXA Unexpected Conversations”.
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego zakończenia.
 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 1. Reklamacje złożone po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, jak również reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 3 poniżej nie będą rozpatrywane.
 1. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data dostarczenia przesyłki zawierającej reklamacje lub data doręczenia wiadomości e-mail na adres e-mail, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisje konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Koordynatora. Odpowiedz na reklamacje zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji lub e-mailem na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w reklamacji.
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszają roszczeń ani praw, jakie to przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Uczestnicy mogą występować na drogę sądowa w celu ochrony swoich praw, mają także prawo skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów dotyczących Konkursu. Przykładowym organem, do którego Uczestnik może się zwrócić o rozwiązanie sporu związanego z Konkursem jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, email: IH_WARSZAWA@WIIH.ORG.PL. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przy udziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej znajdują się pod adresem: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136.

§10. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu odpowiedziami na Pytanie konkursowe, a także za nieprawdziwość oświadczeń ponosi wyłącznie Uczestnik.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet (m.in. za szybkość transferu danych, problemy techniczne), za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Formularze Zgłoszeniowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem, jeżeli problemy te są skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora lub osób, którymi się on posługuje.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów, sposób ich konfiguracji, a także mogące wystąpić z tego tytułu różnice w czasie wyświetlania, przetwarzania Zadania konkursowego i/lub Formularza Zgłoszeniowego, jeżeli są to zdarzenia całkowicie niezależne od Organizatora lub osób którymi się on posługuje, a także za skutki wystąpienia siły wyższej.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs organizowany jest w języku polskim
 1. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (np. wprowadzenie stanu nadzwyczajnego) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, także w czasie trwania Konkursu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Organizatora, a także do przedłużenia lub skrócenia trwania Konkursu, jeśli zajdą ku temu ważne obiektywnie przyczyny, nie wyłączając jego prawa do odwołania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie na stronie www.facebook.com na profilu marki METAXA.
 1. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Koordynatorem pod adresem e-mail: konkurs@12starscollection.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 21 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Koordynator jest uprawniony do odmowy udzielenia informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków współpracy pomiędzy Organizatorem, a Koordynatorem oraz w innych, uzasadnionych interesem Organizatora i/lub Koordynatora, przypadkach.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny oraz RODO.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2023 roku.